HOY ENVÍO GRATIS 🚚   1x40,00€ 2x64,00€(-20%) 3x90,00€(-25%)🚀

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αυτή η Νομική Σημείωση ρυθμίζει την πρόσβαση, την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας http://www.active-sunglasses.com (στο εξής η Ιστοσελίδα).

Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου έχουν συμπληρωματική εφαρμογή στην περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις για τη χρήση ή / και της ανάθεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της NETMINERS SL (στο εξής: "NETMINERS") καταχωρήθηκε στο Μητρώο Μαδρίτη: εγγεγραμμένοι σε όγκο 32350, Folio 17, Page M582336, NIF: B-87033577 και είναι εγκατεστημένοι σε C / Ferraz 28, 2 28008 Μαδρίτη Izda

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρακάτωφόρμα επικοινωνίας.

2. ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση και / ή χρήση της τοποθεσίας Web απέδωσε την κατάσταση του χρήστη, και αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή / και χρήση, αυτή Νομική ειδοποίηση.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήθος κειμένων, γραφικών, γραφήματα, σχέδια, κωδικοί, λογισμικό, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, ήχους, βάσεις δεδομένων, εικόνες, τις εκφράσεις και τις πληροφορίες (στο εξής «Περιεχόμενο») που ανήκουν στην επιχείρηση ή τρίτων που ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας. Η ευθύνη αυτή επεκτείνεται στην εγγραφή, αν υπάρχει, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

Ο χρήστης συμφωνεί να κάνουν κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας και το παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζονται σε, απέχοντας από (i) συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες, παράνομη ή αντιβαίνει στην καλή πίστη και να διατάξει δημόσια? (Ii) προκαλώντας ζημιά σε φυσική και λογική των συστημάτων του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, οι προμηθευτές της ή τρίτους, (iii) την εισαγωγή ή την εξάπλωση ιών υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή λογικά συστήματα τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη παραπάνω.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και γραφιστική είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Netminers SL, και στους οποίους η αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από αυτούς.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 1/1996, της 12ης Απριλίου, για την έγκριση του αναθεωρημένου κειμένου του Νόμου Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχει εγκριθεί, καθώς και του νόμου 17/2001, της 7ης Δεκέμβρη , εμπορικών σημάτων και πρόσθετη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η αναπαραγωγή, μετάδοση, προσαρμογή, μετάφραση, διανομή, δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των μέσων διάθεσης, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση και / ή τροποποίηση, εν όλω ή απαγορεύεται εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Netminers SL οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

NETMINERS δεν χορηγούν καμία άδεια ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε είδους πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο ακίνητο ή δικαίωμα που σχετίζονται με την τοποθεσία Web, υπηρεσίες ή περιεχόμενο.

Η νομιμότητα των δικαιωμάτων πνευματικής αντιστοιχούν στο περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες ακίνητο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον ίδιο, έτσι ώστε ο χρήστης θα αποζημιώσει NETMINERS τυχόν αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την παράνομη χρήση του περιεχομένου στην ιστοσελίδα .

Επίσης, ο χρήστης να παρέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο τρόπο (φωτογραφίες, εικόνες) σε αυτό το δικτυακό τόπο αποδόσεις σε NETMINERS δωρεάν, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα ο χρήστης έχει επί του περιεχομένου.

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα αναπαραγωγής, την εκπροσώπηση, τη διάδοση, τη μετατροπή, τη διανομή και την επικοινωνία με το κοινό του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και σε όλες τις μορφές και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

NETMINERS δηλώνει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της και την κατάσταση της τεχνολογίας, επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας σας, καθώς και την απουσία ιών και επιζήμια συστατικά. Ωστόσο, NETMINERS δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για: (α) τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών? (Β) την απουσία λαθών σε αυτά τα περιεχόμενα ή τη διόρθωση των τυχόν ελαττώματα που μπορεί να προκύψουν? (C) η απουσία ιών ή / και άλλα επιβλαβή συστατικά? (Δ) ζημιές που προκλήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο που παραβαίνει τις NETMINERS συστήματα ασφαλείας.

NETMINERS μπορεί να αναστείλει προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση, την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, λόγω της συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης ή βελτίωση. Ωστόσο, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, NETMINERS ενημερώνει τον χρήστη, εκ των προτέρων, την προβλεπόμενη ημερομηνία για την αναστολή των υπηρεσιών.

NETMINERS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες για τις οποίες δεν NETMINERS έχουν κανένα έλεγχο, έτσι ώστε ο χρήστης προσχωρήσει με δική του ευθύνη περιεχόμενο και τους όρους χρήσης που τις διέπουν.

NETMINERS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση που οι χρήστες μπορούν να κάνουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, NETMINERS δεν εγγυάται ότι η χρήση που οι χρήστες μπορούν να κάνουν περιεχομένου και των υπηρεσιών, ενδεχομένως να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα συμμορφωθούν με την παρούσα Νομική Σημείωση, ή να κάνετε τόσο επιμελώς.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι όροι αυτού του Legal Notice θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι μεταβληθεί, NETMINERS μπορεί να κάνει αυτές τις αλλαγές που πρέπει να κοινοποιούνται στον χρήστη.

NETMINERS να διαγράψετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τόσο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εμφανίζονται παρουσιάζονται ή που βρίσκονται. Είναι κατανοητό ότι είναι σε ισχύ, οι όροι που δημοσιεύθηκε εκείνη την εποχή, όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις NETMINERS ιστοσελίδα.

Η πρόσβαση ή / και χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των όρων της παρούσας Νομική Σημείωση και, ενδεχομένως, αλλαγές που γίνονται σε αυτά.

VOLVER ARRIBA